Jesteś tutaj:

Powiatowa Rada Rynku Pracy

2603
Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach polityki rynku pracy. Do jej zadań należy m.in. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia, ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy, składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie.

Została powołana na mocy przepisów ustawy z dnia 29 grudnia 1989 roku o zatrudnieniu. Obecnie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy. Kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy trwa 4 lata.


Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy kadencji 2016-2020:

  • Przewodnicząca - Aneta Bartnicka – reprezentująca Zarząd Powiatu Otwockiego
  • Wiceprzewodniczący - Artur Brodowski – reprezentujący Izbę Przedsiębiorców Powiatu Otwockiego (IPPO)
  • Krzysztof Piotrowski – reprezentujący Mazowiecką Izbę Rolniczą
  • Ewa Mazek – reprezentująca Gminę Kołbiel
  • Lucyna Komorowska – reprezentująca Gminę Celestynów
  • Jacek Węgiełek – reprezentujący Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Otwocku
  • Anna Bielicka – reprezentująca Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż;
  • Alicja Zaron – reprezentująca Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Powiatu Otwockiego
  • Marian Prasuła – reprezentujący Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”
  • Łukasz Płaczek – reprezentujący Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej