Jesteś tutaj:

Samorząd - strona główna

31944
Na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 roku w sprawie utworzenia powiatów, które określiło ich nazwy, siedziby władz oraz gminy wchodzące w ich skład, utworzonych zostało 308 powiatów ziemskich i 65 grodzkich. Powiaty rozpoczęły funkcjonowanie 1 stycznia 1999 roku, przejęły odpowiedzialność za sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym w zakresie należącym dotąd do administracji rządowej.
Powiaty są jednostkami samorządu terytorialnego. Każdy powiat tworzą z mocy prawa jego mieszkańcy (stanowiąc lokalną wspólnotę). Wszystkim mieszkańcom z tytułu zamieszkiwania na terenie określonego powiatu przysługują jednakowe prawa i obowiązki.

Organem ustawodawczym i kontrolnym jest Rada Powiatu. Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym.

Do zakresu działania powiatu należy wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym oraz określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Powiat wykonuje także zadania z zakresu administracji rządowej, jeżeli ustawy określają te sprawy jako należące do zakresu działania powiatu. W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne, zawierać umowy z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami.

Powiat wykonuje zadania publiczne w zakresie:
  • edukacji publicznej, 
  • promocji i ochrony zdrowia, 
  • pomocy społecznej,
  • polityki prorodzinnej,
  • wspierania osób niepełnosprawnych,
  • transportu zbiorowego,
  • dróg publicznych,
  • kultury i ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
  • kultury fizycznej i turystyki,
  • geodezji, kartografii i katastru,
  • gospodarki nieruchomościami,
  • administracji architektoniczno-budowlanej,
  • gospodarki wodnej, 
  • ochrony środowiska i przyrody,
  • rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
  • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
  • ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, 
  • przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
  • ochrony praw konsumenta,
  • utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, 
  • obronności, promocji powiatu oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.


Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym