Uchwały LIV Sesji Rady Powiatu Otwockiego

Data: 02.12.2022 r., godz. 13.30    428
W czwartek, 1 grudnia br. odbyła się LIV Sesja Rady Powiatu Otwockiego, którą poprowadziła Przewodnicząca Rady Grażyna Kilbach. Podczas sesji radni podjęli 10 uchwał.

Podczas LIV sesji w dniu 1 grudnia 2022 roku radni podjęli następujące uchwały, Nr: 1. 355/LIV/22 - w sprawie zmian w uchwale Nr 295/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2022 rok, 
  z późn.zm.;

 2. 356/LIV/22 -w sprawie zmian w uchwale Nr 296/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2022 – 2035, z późn.zm.

 3. 357/LIV/22 – w sprawie wniesienia skargi na Uchwałę Nr 24.376.2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 października 2022 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 346/LII/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Otwocki w 2022 r.;

 4. 358/LIV/22 - w sprawie ustalenia na rok 2023 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu;

 5. 359/LIV/22 - w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających w 2023 r.;

 6. 360/LIV/22 - w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych działających na obszarze Powiatu Otwockiego;

 7. 361/LIV/22 - w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok;

 8. 362/LIV/22 - w sprawie zmiany uchwały nr 113/XVIII/08 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia herbu Powiatu Otwockiego;

 9. 363/LIV/22 - w sprawie zmiany uchwały Nr 310/XLVI/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON;

 10. 364/LIV/22 - w sprawie przekazania wniosku do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.