Komunikat dot. warunków atmosferycznych

Data: 13.12.2022 r., godz. 10.05    571
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, iż w okresie zimowym, kiedy występują niekorzystne warunki atmosferyczne, właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są zobowiązani do zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Otwocku przypomina, iż w związku z okresem zimowym i występowaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy są zobowiązani do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowalne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351).  


Do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym nie dopuszczenie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie  w razie konieczności odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się w ciągu pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku. Należy pamiętać, iż wykonywane prace związane z usuwaniem śniegu muszą być prowadzone zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP. 


Niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz niezapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane). 


W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zwraca się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z ww. przepisów.