Zakres zadań

Liczba odwiedzających: 1425
Do zadań Biura należy w szczególności:

  • w zakresie kultury i promocji:

1) opracowywanie i wydawanie materiałów promocyjno – informacyjnych o powiecie;
2) prowadzenie spraw związanych z dystrybucją i upowszechnianiem materiałów promocyjno – informacyjnych o powiecie;
3) organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze promocyjno – informacyjnym o zasięgu co najmniej powiatowym;
4) obsługa stoiska promocyjnego powiatu na imprezach w regionie;
5) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem honorowego patronatu przedsięwzięcia;
6) współpraca ze środkami przekazu oraz ośrodkami informacyjno – promocyjnymi w kraju i zagranicą,
7) prowadzenie stałego monitoringu środków przekazu na zbieranie materiałów dotyczących pracy Starostwa i powiatu;
8) współpraca z innymi samorządami w zakresie wymiany informacji i przedsięwzięć
o charakterze promocyjno – informacyjnym;
9) prowadzenie strony internetowej www.powiat-otwocki.pl, w tym publikowanie informacji przekazywanych przez inne komórki lub jednostki organizacyjne oraz profili internetowych powiatu na innych stronach internetowych i portalach;
10) upowszechnianie kultury poprzez organizację przedsięwzięć o charakterze kulturalnym;
11) wydawanie Powiatowego Informatora Kulturalnego, przygotowywanego we współpracy z gminami i organizacjami kulturalnymi, działającymi w powiecie;
12) współpraca z innymi samorządami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwoju życia kulturalnego w powiecie;
13) współdziałanie z organizacjami turystycznymi w zakresie wspierania projektów turystycznych;
14) współpraca z innymi samorządami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji walorów turystycznych regionu;
15) opiniowanie wniosków organizacji pozarządowych o wsparcie finansowe na realizacje zadań powiatu, prowadzenie spraw z udzieleniem dotacji, nadzór nad realizacją powierzonych lub dofinansowanych zadań, rozliczenie dotacji;
16) popularyzacja turystyki w regionie poprzez wydawanie niskobudżetowych publikacji, np. przewodników, albumów, map powiatu;
17) wspieranie rozwoju bazy turystycznej i agroturystycznej.

  • w zakresie sportu:

1) upowszechnianie sportu poprzez organizację lub współorganizację przedsięwzięć;
o charakterze sportowym;
2) koordynacja sportu szkolnego na szczeblu powiatowym;
3) współpraca z innymi samorządami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji szkolnej.