Zakres zadań

Liczba odwiedzających: 1136
Do zadań Biura należy w szczególności:
1) przygotowywanie materiałów na posiedzenia oraz zapewnianie ich terminowego doręczania w formie papierowej i elektronicznej;
2) zapewnianie właściwych warunków przeprowadzania sesji, zebrań, posiedzeń;
3) sporządzanie protokółów z sesji i posiedzeń;
4) opracowywanie sprawozdań i informacji z działalności Rady i jej organów;
5) opracowywanie materiałów z sesji Rady, przekazywanie ich Zarządowi, odpowiednio merytorycznym wydziałom i powiatowym jednostkom organizacyjnym oraz powiatowym służbom i inspekcjom celem zapewnienia ich realizacji;
6) opracowywanie materiałów z posiedzeń komisji, przekazywanie ich zarządowi celem zapewnienia ich realizacji;
7) przedkładanie uchwał Rady do organów nadzoru – Wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej;
8) przekazywanie uchwał Rady do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
9) prowadzenie rejestrów:
a) skarg i wniosków rozpatrywanych przez Radę,
b) petycji rozpatrywanych przez Radę,
c) uchwał i innych aktów prawnych Rady,
d) aktów prawa miejscowego,
e) wniosków i opinii komisji Rady,
f) wniosków i interpelacji radnych,
10) współpraca z Urzędnikiem Wyborczym przy przygotowaniu i przeprowadzaniu wyborów powszechnych oraz referendów.