Gleby

Liczba odwiedzających: 1767
Skałą macierzystą dla gleb większości terenów w obrębie Równiny Garwolińskiej są utwory lodowcowe i wodnolodowcowe wykształcone w postaci glin zwałowych i piasków, na których z kolei wytworzyły się gleby płowe i brunatne, zaliczane przeważnie do III –IV klasy bonitacyjnej. W Dolinie Środkowej Wisły zastępują je piaski i mułki osadzone przez pra-Wisłę , torfy; na tarasach nadzalewowych zaś - piaski eoliczne wydm. Generalnie przydatność rolnicza gruntów maleje w miarę oddalania się od Wisły na wschód. Tak więc najlepsze gleby - żyzne mady spotyka się na tarasie zalewowym. Najgorsze natomiast gleby bielicowe, wykształcone na przewianych piaskach eolicznych i wyługowanych luźnych piaskach różnego pochodzenia, występują głównie w lasach na wydmach, bądź na obszarach przeznaczonych pod zalesienie.