Polityka ochrony środowiska powiatu

Liczba odwiedzających: 1081
Znaczna część inwestycji komunalnych w gminach powiatu otwockiego dotyczy infrastruktury związanej z ochroną środowiska. Wzrasta udział dobrze oczyszczonych ścieków, trwa rozbudowa systemu kanalizacyjnego. Zanieczyszczenie powietrza ograniczane jest poprzez zamianę kotłowni węglowych i koksowych na kotłownie, w których czynnikiem grzewczym jest gaz i olej. Jako paliwo w kotłowni oczyszczalni ścieków w Otwocku wykorzystywany jest biogaz.

Wielkim bogactwem powiatu są rozległe obszary leśne, duże powierzchnie cennych przyrodniczo łąk i torfowisk oraz naturalne, dzikie koryta Wisły i Świdra. Takie nagromadzenie walorów środowiska tuż za progiem warszawskiej metropolii jest ważnym atutem współdecydującym o potencjale rozwojowym regionu, a do charakterystycznych cech wyróżniających obszar powiatu należy wysoki udział terenów chronionych na mocy przepisów prawnych wynikających z ustawy o ochronie przyrody. Istnieją tu - obszar chronionego krajobrazu, park krajobrazowy i rezerwaty. Ze względu na walory przyrodnicze każdą z tych form ochrony określają różne rygory dotyczące możliwości zagospodarowania.