Przygotowanie / współorganizowanie zadań

Liczba odwiedzających: 1378
Do 21 września roku poprzedzającego dany budżet można składać wnioski m.in. o przygotowanie lub współorganizację zadań publicznych na kolejny rok. W tym celu należy zapoznać się z kartą informacyjną, wypełnić i złożyć wniosek.

Wzory dokumentów:

Karta informacyjna

Wniosek (do edycji)

Wniosek dla konkursów szkolnych (do edycji)

Sprawozdanie (do edycji)


Komórką / jednostką merytoryczną wskazaną jako właściwa do realizacji zadań z danego zakresu jest:

  • Oświata Powiatowa w Otwocku – w zakresie: edukacji publicznej;
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku – w zakresach: pomocy społecznej; polityki prorodzinnej; wspierania osób niepełnosprawnych;
  • Biuro Kultury i Promocji Starostwa - w zakresach: kultura, promocja, sport, turystyka lub współpraca zagraniczna;
  • Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych Starostwa – w zakresie: promocji i ochrony zdrowia, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; ochrony przeciwpowodziowej; obronności;
  • Wydział Administracyjny Starostwa – w zakresie: ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
  • Wydział Ochrony Środowiska Starostwa - w zakresie: ochrony środowiska i przyrody; rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.

Zakres zadań realizowany przez komórki / jednostki został wskazany w dokumentach regulujących organizację tychże (np. statut, regulamin, program, m.in. program współpracy z organizacjami pozarządowymi).

Dane kontaktowe do wydziałów / biur starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu.