Otwarte konkursy ofert

Liczba odwiedzających: 1097
Wzory dokumentów obowiązujące dla ofert złożonych po 1 marca 2019 r. (do zadań publicznych realizowanych w wyniku konkursu ogłoszonego po dniu 1 marca 2019 r. lub gdy oferta w trybie pozakonkursowym zostanie złożona po dniu 1 marca 2019 r., stosowane będą nowe wzory ofert, umów i sprawozdań):

Na podstawie Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057):

wzór oferty realizacji zadania publicznego

wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego