Zadania i kompetencje Starosty

Liczba odwiedzających: 4736
Do kompetencji Starosty należy:
1) wydawanie decyzji administracyjnych jako organu pierwszej instancji w indywidualnych sprawach należnych do kompetencji Starosty oraz upoważnianie Wicestarosty, urzędujących członków Zarządu Powiatu, sekretarza, skarbnika, pracowników Starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży, oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania decyzji w jego imieniu;
2) zawieranie porozumień w sprawie powierzenia prowadzenia zadań z zakresu administracji publicznej z:
a) Wojewodą,
b) jednostkami samorządu terytorialnego;
c) partnerem prywatnym w trybie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym;
3) realizowanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Powiatu wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, jak również kierowanie i koordynowanie przygotowaniami i realizacją zadań obronnych i zarządzaniem kryzysowym;
4) powoływanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i kierowanie jego pracą;
5) wydawanie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego poleceń podjęcia działań zmierzających do usunięcia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi związanych z budową, utrzymaniem lub rozbiórką obiektów budowlanych;
6) powoływanie Powiatowej Rady Rynku;
7) przewodniczenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w myśl ustawy o samorządzie powiatowym;
8) wykonywanie funkcji organu administracji geodezyjnej i kartograficznej przy pomocy geodety powiatowego;
9) wykonywanie uprawnień i obowiązków pracodawcy, określonych w kodeksie pracy, ustawie o pracownikach samorządowych i ustawie o pracownikach administracji rządowej w stosunku do pracowników Starostwa oraz zwierzchnika wobec kierowników jednostek organizacyjnych powiatu i powiatowych służb inspekcji i straży;
10) ustalanie polityki kadrowej i płacowej;
11) ustalanie „Regulaminu Pracy Starostwa” oraz wydawanie zarządzeń, instrukcji i wytycznych w sprawach należących do jego właściwości;
12) sprawowanie nadzoru nad realizacją budżetu;
13) sprawowanie nadzoru nad procesem przygotowywania i przeprowadzania zamówień publicznych w Starostwie;
14) przedkładanie projektów uchwał zarządowi i w imieniu zarządu radzie;
15) sprawowanie nadzoru nad realizacją uchwał Rady i Zarządu;
16) udzielanie odpowiedzi na interwencje podejmowane przez parlamentarzystów;
17) udzielanie odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne;
18) występowanie z wnioskami o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i odznak;
19) przyjmowanie mieszkańców powiatu w sprawach skarg i wniosków;
20) podejmowanie innych działań zastrzeżonych aktami prawnymi do kompetencji Starosty.

Starosta sprawuje bezpośredni nadzór nad niżej wymienionymi stanowiskami, służbami, inspekcjami, jednostkami organizacyjnymi Powiatu i komórkami organizacyjnymi Starostwa:

 • Sekretarz Powiatu;
 • Skarbnik Powiatu;
 • Wydział Administracyjny;
 • Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych w zakresie spraw kadrowych, Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
 • Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego;
 • Wydział Architektury i Budownictwa;
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
 • Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;
 • Samodzielne Stanowisko ds. Audytu wewnętrznego,
 • Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli;
 • Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych;
 • Powiatowe Zespolone Służby, Inspekcje i Straże;
 • Zarząd Dróg Powiatowych.