Oferta na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie pn. "Karczewski obraz"

Liczba odwiedzających: 362
Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) informujemy, że w dniu 20 sierpnia 2021 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Otwocku oferta na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. "Karczewski obraz".
Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) informujemy, że w dniu 20 sierpnia 2021 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Otwocku oferta na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. "Karczewski obraz". Zarząd Powiatu Otwockiego w dniu 31 sierpnia 2021 r. podjął decyzję o rozpoczęciu procedury zbierania uwag do oferty.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów
Termin realizacji zadania: 1 października 2021 r. - 29 grudnia 2021

Wysokość dofinansowania zadania publicznego: 8 000,00 zł.

Na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Otwockiego z dnia 14 kwietnia 2021 r., ogłoszenie niniejsze zostało umieszczone w dniu 1 września 2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz na stronie internetowej www.powiat-otwocki.pl. W terminie do 8 września 2021 r., można zgłaszać uwagi (formularz uwag) dotyczące przedmiotowej oferty na adres: kultura@powiat-otwocki.pl lub adres: Starostwo Powiatowe w Otwocku, ul. Górna 13, 05-400 Otwock (decyduje data wpływu).

Oferta realizacji zadania publicznego


Opublikowano: 1 września 2021 r.