Zakres zadań

Liczba odwiedzających: 127
W zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej:
a) prowadzenie spraw wynikających z wykonywanych przez Starostę zadań w zakresie jego ustawowych kompetencji dotyczących ochrony ludności, jej mienia jak również środowiska naturalnego przed skutkami katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej,
b) opracowywanie powiatowego planu zarządzania kryzysowego oraz koordynowanie opracowywania załączników funkcjonalnych przez podmioty przewidziane do udziału w działaniach kryzysowych,
c) opracowywanie i aktualizowanie regulaminu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
d) opracowywanie dokumentacji roboczej Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
e) organizowanie posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
f) opracowywanie powiatowego planu operacyjnego ochrony przed powodzią,
g) przedstawianie staroście propozycji dotyczących wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego w sprzęt i materiały, jak również w indywidualne środki ochrony przed skażeniami i zakażeniami,
h) monitorowanie i analiza występujących na terenie powiatu zagrożeń naturalnych
i cywilizacyjnych oraz przedstawienie wniosków staroście,
i) opracowywanie projektów zarządzeń Starosty dotyczących zagrożeń, w tym ogłaszanie i odwoływanie pogotowia przeciwpowodziowego, alarmu powodziowego i ewakuacji,
j) sprawowanie nadzoru i kontroli nad przygotowaniem gmin do wykonywania zadań w zakresie ochrony ludności,
k) opracowywanie, weryfikowanie i uaktualnianie powiatowego planu obrony cywilnej,
l) sprawowanie nadzoru nad opracowywaniem planów obrony cywilnej w gminach,
m) opracowywanie dla powiatu i gmin na kolejny rok kalendarzowy wytycznych Starosty i planu zasadniczych przedsięwzięć do działalności w dziedzinie obrony cywilnej,
n) koordynowanie w powiecie przygotowań do realizacji zadań obrony cywilnej,
o) realizowanie przedsięwzięć planistycznych i organizacyjnych dotyczących systemu wykrywania i alarmowania w tym przygotowywanie do wykonywania zadań Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania,
p) opracowywanie planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i w sytuacjach kryzysowych,
q) planowanie i prowadzenie szkolenia formacji obrony cywilnej,

W zakresie spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego:
a) opracowywanie na kolejny rok kalendarzowy wytycznych Starosty oraz planu zasadniczych przedsięwzięć do działalności w zakresie wykonywania zadań obronnych,
b) opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do zatwierdzenia planu operacyjnego funkcjonowania powiatu,
c) opracowywanie programów i planów szkolenia obronnego, a także jego organizowanie i prowadzenie,
d) kompletowanie dokumentacji szkoleniowej,
e) współdziałanie z wydziałem organizacyjnym i spraw społecznych w opracowywaniu regulaminu organizacyjnego Starostwa na czas wojny i zarządzenia Starosty wprowadzającego ww. regulamin w życie,
f) opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,
g) opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji Stanowiska Kierowania Starosty i Stałego Dyżuru,
h) realizowanie przedsięwzięć związanych ze świadczeniami na rzecz obrony w zakresie potrzeb wynikających z zadań będących w kompetencji Starosty,
i) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny,
j) opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia „Akcji Kurierskiej”,
k) opracowywanie i uaktualnianie planu przygotowań służby zdrowia na potrzeby obronne,
l) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Starosty zapewniającego realizacje zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,
m) dokonywanie uzgodnień z podmiotami biorącymi udział we wspólnej realizacji zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
n) współpraca z instytucjami, organizacjami i służbami, zajmującymi się bezpieczeństwem publicznym w ramach przygotowywanych i prowadzonych programów,
o) podejmowanie działań dot. bezpieczeństwa imprez masowych na terenie powiatu,
p) obsługa administracyjno-biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

W zakresie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego:
a) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
b) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
c) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
d) współdziałanie z podmiotami i instytucjami realizującymi monitoring środowiska,
e) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
f) dokumentowanie działań podejmowanych przez Centrum Zarządzania Kryzysowego,
g) realizowanie zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,
h) przyjmowanie zgłoszenia o sytuacjach kryzysowych lub innych nadzwyczajnych zagrożeniach lub nagłych wypadkach,
i) kierowanie i koordynowanie procesów przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom ludzi
i środowiska powodowanymi awariami, katastrofami lub klęskami żywiołowymi oraz zakłóceniami ładu i porządku publicznego,
j) pozyskiwanie, opracowywanie i aktualizacja danych o potencjalnych zagrożeniach mieszkańców powiatu, które mogą spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludności, znaczne zniszczenia w infrastrukturze, uszkodzenia lub zniszczenia budynków, urządzeń
i instalacji technicznych niezbędnych dla funkcjonowania powiatu,
k) utrzymywanie w ciągłej gotowości systemu alarmowego i urządzeń łączności
w systemie ostrzegania i alarmowania ludności będących na wyposażeniu Centrum,
l) zbieranie i ocena informacji o zagrożeniach dla ludności i środowiska,
m) powiadamianie i alarmowanie mieszkańców zagrożonych rejonów poprzez Gminne Centra Zarządzania,
n) powiadamianie służb inspekcji i straży o zaistniałym zagrożeniu oraz koordynacja prowadzonych działań,
o) uruchamianie działań Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na polecenie Starosty,
p) przygotowanie wstępnej analizy powstałego zdarzenia, przedstawienie wniosków do decyzji Przewodniczącego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
q) współdziałanie z Gminnymi/Miejskimi Zespołami Zarządzania Kryzysowego,
r) współdziałanie z Zespołami Zarządzania Kryzysowego sąsiednich powiatów,
s) współdziałanie w oparciu o ustalone zasady z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego,
t) współdziałanie ze wszystkimi podmiotami biorącymi udział w akcjach ratowniczych.

W zakresie zadań Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych:
a) opracowanie planu ochrony informacji niejawnych w Starostwie i nadzorowanie jego realizacji;
b) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań i przestrzeganiem przepisów określonych w „Planie Ochrony”;
c) organizowanie ochrony informacji niejawnych poprzez nadzorowanie prac nad wytwarzaniem, przechowywaniem, obiegiem oraz niszczeniem dokumentacji o treści niejawnej;
d) klasyfikowanie informacji niejawnych;
e) kontrolowanie przestrzegania przepisów i ochrony informacji niejawnych;
f) prowadzenie okresowych i rocznej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych;
g) przeprowadzanie zwykłych postępowań sprawdzających – na pisemne polecenie Starosty – w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na stanowiskach i przy pracach związanych z dostępem do informacji stanowiących tajemnicę służbową;
h) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
i) wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową lub odmowa wydania takiego poświadczenia i zawiadomienie o tym Starosty,
j) ewidencjonowanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych uzyskiwanych w związku z prowadzonym postępowaniem o uzyskanie rękojmi zachowania tajemnicy w zakresie określonym w ankiecie bezpieczeństwa osobowego,
k) prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz imiennego wykazu osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych;
l) współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami służb ochrony państwa w realizacji swoich zadań.