Zakres zadań

Liczba odwiedzających: 3988
Do zadań Wydziału realizowanych w zakresie Ewidencji Gruntów i Budynków należy:
1) prowadzenie części opisowej ewidencji gruntów i budynków dla jednostek ewidencyjnych powiatu;
2) bieżąca aktualizacja operatu ewidencyjnego poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych;
3) zawiadamianie o dokonanych zmianach podmiotów ewidencyjnych, organów podatkowych, wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych i jednostek statystyki publicznej;
4) udostępnianie danych ewidencyjnych:
a) wydawanie wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów z operatu ewidencyjnego,
b) wydawanie wyrysów z mapy ewidencyjnej;
c) wydawanie kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego;
d) wydawanie informacji i zaświadczeń z operatu ewidencyjnego;
5) sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją;
6) prowadzenie rozliczeń i okresowej sprawozdawczości dla jednostek zewnętrznych oraz własnych Starostwa;
7) programowanie i prowadzenie postępowań związanych z modernizacją i weryfikacją danych ewidencji gruntów i budynków;
8) planowanie robót geodezyjnych ze środków przyznanych dotacji celowych oraz środków własnych;
9) udział w procesie zlecania i odbioru prac geodezyjnych i kartograficznych;
10) prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla jednostek ewidencyjnych powiatu;
11) prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
12) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
13) prowadzenie postępowań w sprawie scalania i wymiany gruntów rolnych po 2000 roku.

Do zadań Wydziału realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności:
1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, udzielanie informacji na temat prowadzonego zasobu i jego udostępniania;
2) udostępnianie danych z zasobu oraz licencji określającej możliwości wykonywania jakichkolwiek operacji na uzyskanych danych i materiałach;
3) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych, obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniających tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 ;
4) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 tj. mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej;
5) przyjmowanie, ewidencjonowanie i opracowywanie zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych;
6) weryfikowanie przyjmowanych do zasobu opracowań geodezyjnych lub kartograficznych pod względem zgodności wykonywania prac geodezyjnych lub kartograficznych z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii;
7) ocena stanu zasobu, wnioskowanie potrzeby wykonywania prac związanych z prowadzonym zasobem, archiwizacja, wyłączanie z zasobu i zabezpieczanie zasobu;
8) ochrona znaków geodezyjnych;
9) zakładanie osnów szczegółowych;
10) uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a oraz 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, lub z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Do zadań Wydziału realizowanych w zakresie Koordynacji Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu, należy w szczególności:
1) dokonywanie wstępnej weryfikacji przedłożonych do koordynacji projektów lokalizacji sieci uzbrojenia terenu;
2) wyznaczanie sposobu, terminu i miejsca przeprowadzania narady koordynacyjnej;
3) przewodniczenie w imieniu Starosty naradom koordynacyjnym dotyczącym usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
4) przygotowywanie, sporządzanie oraz wydawanie w imieniu Starosty odpisów protokołów z przeprowadzonych narad koordynacyjnych;
5) zamieszczanie adnotacji na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady zgodnie z art. 28c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
6) obliczanie należnej opłaty za uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu;
7) przygotowywanie projektów decyzji o których mowa w art. 28f.1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
8) opracowywanie sprawozdań dotyczących koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
9) prowadzenie obsługi interesantów w zakresie wykonywanych obowiązków.

Do zadań Geodety Powiatowego, działającego w Wydziale należy w szczególności:
1) kierowanie pracami Wydziału Geodezji i Kartografii;
2) prowadzenie spraw z dziedziny geodezji i kartografii w zakresie ewidencji gruntów i budynków oraz zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
3) wnioskowanie o uruchamianie środków budżetowych na realizację zadań wynikających z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne;
4) planowanie i opracowywanie założeń budżetu powiatu w zakresie właściwości Geodety Powiatowego;
5) załatwianie spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zadań Geodety Powiatowego, na podstawie upoważnienia Starosty;
6) sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi sprawozdaniami i analizami opracowywanymi przez Wydział Geodezji i Kartografii.