Zakres zadań

Liczba odwiedzających: 1439
Do zadań wydziału należy w szczególności:

 • W zakresie spraw kadrowych i szkoleń:

a) prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego:
 prowadzenie rejestru przyjętych i zwolnionych pracowników;
 prowadzenie rocznych kart ewidencji obecności w pracy;
 prowadzenie kart ewidencji czasu pracy;
 prowadzenie spraw związanych z udzielaniem urlopów;
 wydawanie skierowań na badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne;
 prowadzenie rejestru badań lekarskich dla pracowników;
 wydawanie pracownikom zaświadczeń dotyczących zatrudnienia;
 prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych;
 przygotowywanie świadectw pracy dla pracowników zwolnionych;
 prowadzenie spraw związanych z ogłaszaniem naboru na kierownicze i urzędnicze stanowiska pracy w Starostwie;
 prowadzenie dokumentacji z oceny pracowników;
b) przygotowywanie dokumentacji decyzji płacowych;
c) obsługa systemu „Kadrowo-Płacowego” w zakresie spraw kadrowych;
d) sporządzanie sprawozdań statystycznych;
e) prowadzenie spraw socjalno – bytowych pracowników;
f) przygotowywanie danych do naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
g) przygotowywanie dokumentacji wg programu „Płatnik” dla potrzeb ZUS;
h) Współpraca z Wydziałem Finansowym przy naliczeniu skutków planowanego wzrostu wynagrodzeń;
i) opracowywanie miesięcznych deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
j) organizowanie i prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem i dokształcaniem pracowników;
k) organizowanie i prowadzenie spraw związanych z rekrutacją pracowników;
l) nadzór nad procesem opisywania stanowisk pracy oraz prowadzenie rejestru stanowisk pracy tworzonych w Starostwie;
m) archiwizacja akt osobowych pracowników i innych dokumentów;
n) prowadzenie spraw związanych z obowiązkiem zgłaszania pracowników Starostwa i ich rodzin do ubezpieczenia społecznego, wyrejestrowanie ich oraz dokonywanie bieżącej aktualizacji danych;
o) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem dokumentacji dla Wydziału Finansowego do naliczenia ryczałtów samochodowych;

 • W zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy:

a) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, informowanie Starosty o stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach oraz wnioskowanie o ich usunięcie lub ograniczenie;
b) prowadzenie szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla nowo zatrudnianych pracowników, współpraca z innymi komórkami lub jednostkami prowadzącymi działalność szkoleniową przy organizowaniu szkolenia okresowego w zakresie bhp kierownictwa i pracowników Starostwa;
c) zgłaszanie wniosków uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy tworzeniu nowych lub modernizowanych pomieszczeń i stanowisk pracy;
d) udział w przekazywaniu do użytku nowo powstałych lub przebudowanych i modernizowanych pomieszczeń i stanowisk pracy;
e) prowadzenie spraw związanych z wypadkami przy pracy i w drodze do pracy oraz z pracy, udział w dochodzeniu powypadkowym, prowadzenie rejestru i sporządzanie dokumentacji wypadkowej;
f) inicjowanie i rozwijanie różnych form popularyzacji tematyki i problematyki BHP na terenie Starostwa;
g) sporządzanie rocznych analiz oceny warunków pracy, zawierających propozycje zadań organizacyjnych i technicznych mających na celu poprawę warunków pracy.

 • W zakresie spraw społecznych:

a) sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń innych niż stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
b) wykonywanie zadań powiatu wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
c) organizowanie przeprowadzania kwalifikacji wojskowej;
d) prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych;
e) przygotowywanie porozumień i umów w zakresie udzielanych przez powiat
dotacji i innej pomocy finansowej z wyłączeniem spraw realizowanych przez inne wydziały merytoryczne;
f) sprawowanie nadzoru nad działalnością fundacji;
g) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych;
h) nadzór i kontrola nad działalnością związków sportowych;
i) koordynowanie opracowania etatu Starostwa na czas wojny.

 • W zakresie ochrony zdrowia:

a) współpraca z Powiatowym Centrum Zdrowia;
b) ustalanie rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu;
c) prowadzenie okresowej analizy stanu zdrowia mieszkańców powiatu oraz nadzór nad realizacją wniosków i zaleceń z niej wynikających;
d) opracowywanie i nadzór nad wdrażaniem programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób występujących na terenie powiatu;
e) monitorowanie zachorowań na choroby zakaźne i prowadzenie spraw związanych z zapobieganiem i zwalczaniem tych chorób;
f) koordynowanie akcji społecznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia na terenie powiatu;
g) realizowanie innych zadań wynikających z przepisów prawa dotyczących promocji i ochrony zdrowia, zleconych przez Starostę.

 • W zakresie spraw organizacyjnych:

a) zapewnianie sprawnej organizacji i funkcjonowania pracy Starostwa;
b) przygotowywanie zasad organizacji i funkcjonowania komórek organizacyjnych;
opracowywanie projektów regulaminów, zarządzeń i innych przepisów
wewnętrznych Starostwa;
c) rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji obywateli kierowanych do Starosty,
d) sprawowanie nadzoru i kontroli nad ich załatwianiem;
e) sprawowanie nadzoru nad rozpatrywaniem interwencji zgłaszanych przez
parlamentarzystów do Starosty;
f) prowadzenie ewidencji zawartych porozumień dotyczących powierzenia
prowadzenia niektórych spraw należących do kompetencji Starosty organom gmin, a także innym państwowym jednostkom organizacyjnym oraz planowanie kontroli w tym zakresie;
g) prowadzenie ewidencji porozumień dotyczących przejęcia od wojewody
prowadzenia spraw należących do kompetencji administracji rządowej;
h) prowadzenie ewidencji upoważnień udzielonych pracownikom oraz kierownikom
jednostek organizacyjnych przez Starostę do załatwiania spraw w jego imieniu;
i) prowadzenie rejestrów:
-jednostek organizacyjnych powiatu,
-zarządzeń wydanych przez Starostę ,
-skarg, i wniosków,
- petycji,
- pieczęci,
j) delegacji służbowych,
k) ewidencjonowanie zakupionych publikacji książkowych;
l) prowadzenie i udostępnianie zbioru przepisów prawnych;
m) prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych;
n) dokonywanie okresowych ocen załatwiania indywidualnych spraw obywateli w Starostwie i przedkładania ich sekretarzowi;
o) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem archiwum zakładowego;
p) obsługa administracyjno-biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 • W zakresie obsługi prawnej:

a) opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych wydawanych lub przygotowywanych przez zarząd, Starostę i Wicestarostę;
b) prowadzenie bieżącej obsługi prawnej zarządu i komórek organizacyjnych Starostwa;
c) opiniowanie projektów umów i porozumień, w tym długoterminowych lub zawieranych z kontrahentami zagranicznymi;
d) sprawowanie nadzoru nad stosowaniem i przestrzeganiem przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
e) wydawanie opinii prawnych z zakresu działania organów powiatu;
f) sprawowanie zastępstwa procesowego;
g) bieżące informowanie zarządu oraz kierowników komórek organizacyjnych Starostwa o obowiązującym stanie prawnym i jego zmianach;
h) zapewnianie obsługi prawnej sesji Rady;
i) prowadzenie rejestru spraw sądowych i opinii prawnych zespołu radców prawnych;
j) wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności powiatu i Skarbu Państwa oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego;
k) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa przy rozwiązywaniu skomplikowanych spraw oraz wskazywanie rozwiązania zgodnego z prawem;
l) wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności powiatu i Skarbu Państwa oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego;
m) prowadzenie szkoleń wewnętrznych pracowników Starostwa w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

 • W zakresie obsługi Zarządu Powiatu:

a) prowadzenie spraw związanych z obsługą Starosty, Wicestarosty i zarządu, w tym:
- prowadzenie obsługi posiedzeń zarządu oraz przygotowywanie materiałów na
posiedzenia i przekazywanie ich w formie papierowej lub elektronicznej,
- przekazywanie uchwał i decyzji zarządu do realizacji komórkom organizacyjnym
według kompetencji oraz sprawowanie nadzoru nad ich realizacją,
- sporządzanie okresowych sprawozdań z pracy zarządu;
b) koordynowanie prac związanych z opracowywaniem okresowych informacji o działalności Starostwa przedkładanych zarządowi i radzie;
c) prowadzenie spraw związanych ze współpracą zarządu z jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej;
d) zapewnianie obsługi organizacyjnej zespołów i rad doradczych oraz opiniodawczych powoływanych przez Starostę ;
e) prowadzenie rejestrów:
- uchwał zarządu,
- decyzji zarządu,
- okresowych sprawozdań dotyczących pracy Zarządu.

 • W zakresie Kancelarii Starostwa:

a) obsługa kancelaryjna Starostwa powiatowego, w tym:
 przyjmowanie, rejestrowanie i przekazywanie do dekretacji korespondencji od poczty oraz interesantów,
 rejestrowanie oraz podział zadekretowanej poczty na poszczególne komórki organizacyjne Starostwa,
 przyjmowanie oraz rejestrowanie korespondencji przeznaczonej do wysyłki,
 rozdysponowywanie korespondencji wychodzącej Starostwa za pośrednictwem poczty, a także indywidualnie pomiędzy interesantów oraz urzędy administracji publicznej;
b) Obsługa informacyjna Starostwa powiatowego, w tym:
 obsługa centrali telefonicznej,
 udzielanie interesantom informacji i pomocy bezpośredniej i telefonicznej.

 • W zakresie Terenowego Punktu Paszportowego:

a) prowadzenie spraw paszportowych mieszkańców powiatu otwockiego, zgodnie z porozumieniem zawartym z wojewodą, w tym:
 przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków paszportowych dla osób ubiegających się o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego,
 wydawanie paszportów i paszportów tymczasowych,
 prowadzenie dokumentacji i ewidencji związanej z wydawaniem paszportów i paszportów tymczasowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
b) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaproszeń dla cudzoziemców.

 • W zakresie Archiwum Zakładowego:

1) prowadzenie archiwum zakładowego Starostwa, w tym:
 przejmowanie akt przeznaczonych do archiwizacji z komórek organizacyjnych na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych,
 ewidencjonowanie, przechowywanie i zabezpieczanie przyjętych do archiwizacji akt,
 udostępnianie i wypożyczanie akt na zasadach określonych prawem,
 wydzielanie z zasobu archiwum zakładowego i brakowanie dokumentacji nie archiwalnej kat. B, której okres przechowywania już minął,
 wydzielanie z zasobu archiwum zakładowego dokumentacji archiwalnej kat. A, a następnie przekazywanie jej do właściwego archiwum państwowego;
2) prowadzenie szkoleń i udzielanie informacji z zakresu stosowania procedur archiwizacji dokumentacji w Starostwie;
3) współpraca z właściwym archiwum państwowym nadzorującym prace archiwum zakładowego.

 • W zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej:

a) prowadzenie spraw wynikających z wykonywanych przez Starostę zadań w zakresie jego ustawowych kompetencji dotyczących ochrony ludności, jej mienia jak również środowiska naturalnego przed skutkami katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej,
b) opracowywanie powiatowego planu zarządzania kryzysowego oraz koordynowanie opracowywania załączników funkcjonalnych przez podmioty przewidziane do udziału w działaniach kryzysowych,
c) opracowywanie i aktualizowanie regulaminu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
d) opracowywanie dokumentacji roboczej Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
e) organizowanie posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
f) opracowywanie powiatowego planu operacyjnego ochrony przed powodzią,
g) przedstawianie staroście propozycji dotyczących wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego w sprzęt i materiały, jak również w indywidualne środki ochrony przed skażeniami i zakażeniami,
h) monitorowanie i analiza występujących na terenie powiatu zagrożeń naturalnych
i cywilizacyjnych oraz przedstawienie wniosków staroście,
i) opracowywanie projektów zarządzeń Starosty dotyczących zagrożeń, w tym ogłaszanie i odwoływanie pogotowia przeciwpowodziowego, alarmu powodziowego i ewakuacji,
j) sprawowanie nadzoru i kontroli nad przygotowaniem gmin do wykonywania zadań w zakresie ochrony ludności,
k) opracowywanie, weryfikowanie i uaktualnianie powiatowego planu obrony cywilnej,
l) sprawowanie nadzoru nad opracowywaniem planów obrony cywilnej w gminach,
m) opracowywanie dla powiatu i gmin na kolejny rok kalendarzowy wytycznych Starosty i planu zasadniczych przedsięwzięć do działalności w dziedzinie obrony cywilnej,
n) koordynowanie w powiecie przygotowań do realizacji zadań obrony cywilnej,
o) realizowanie przedsięwzięć planistycznych i organizacyjnych dotyczących systemu wykrywania i alarmowania w tym przygotowywanie do wykonywania zadań Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania,
p) opracowywanie planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i w sytuacjach kryzysowych,
q) planowanie i prowadzenie szkolenia formacji obrony cywilnej,

 • W zakresie spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego:

a) opracowywanie na kolejny rok kalendarzowy wytycznych Starosty oraz planu zasadniczych przedsięwzięć do działalności w zakresie wykonywania zadań obronnych,
b) opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do zatwierdzenia planu operacyjnego funkcjonowania powiatu,
c) opracowywanie programów i planów szkolenia obronnego, a także jego organizowanie i prowadzenie,
d) kompletowanie dokumentacji szkoleniowej,
e) współdziałanie z wydziałem organizacyjnym i spraw społecznych w opracowywaniu regulaminu organizacyjnego Starostwa na czas wojny i zarządzenia Starosty wprowadzającego ww. regulamin w życie,
f) opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,
g) opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji Stanowiska Kierowania Starosty i Stałego Dyżuru,
h) realizowanie przedsięwzięć związanych ze świadczeniami na rzecz obrony w zakresie potrzeb wynikających z zadań będących w kompetencji Starosty,
i) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny,
j) opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia „Akcji Kurierskiej”,
k) opracowywanie i uaktualnianie planu przygotowań służby zdrowia na potrzeby obronne,
l) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Starosty zapewniającego realizacje zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,
m) dokonywanie uzgodnień z podmiotami biorącymi udział we wspólnej realizacji zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
n) współpraca z instytucjami, organizacjami i służbami, zajmującymi się bezpieczeństwem publicznym w ramach przygotowywanych i prowadzonych programów,
o) podejmowanie działań dot. bezpieczeństwa imprez masowych na terenie powiatu,
p) obsługa administracyjno-biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 • W zakresie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

a) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
b) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
c) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
d) współdziałanie z podmiotami i instytucjami realizującymi monitoring środowiska,
e) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
f) dokumentowanie działań podejmowanych przez Centrum Zarządzania Kryzysowego,
g) realizowanie zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,
h) przyjmowanie zgłoszenia o sytuacjach kryzysowych lub innych nadzwyczajnych zagrożeniach lub nagłych wypadkach,
i) kierowanie i koordynowanie procesów przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom ludzi
i środowiska powodowanymi awariami, katastrofami lub klęskami żywiołowymi oraz zakłóceniami ładu i porządku publicznego,
j) pozyskiwanie, opracowywanie i aktualizacja danych o potencjalnych zagrożeniach mieszkańców powiatu, które mogą spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludności, znaczne zniszczenia w infrastrukturze, uszkodzenia lub zniszczenia budynków, urządzeń
i instalacji technicznych niezbędnych dla funkcjonowania powiatu,
k) utrzymywanie w ciągłej gotowości systemu alarmowego i urządzeń łączności
w systemie ostrzegania i alarmowania ludności będących na wyposażeniu Centrum,
l) zbieranie i ocena informacji o zagrożeniach dla ludności i środowiska,
m) powiadamianie i alarmowanie mieszkańców zagrożonych rejonów poprzez Gminne Centra Zarządzania,
n) powiadamianie służb inspekcji i straży o zaistniałym zagrożeniu oraz koordynacja prowadzonych działań,
o) uruchamianie działań Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na polecenie Starosty,
p) przygotowanie wstępnej analizy powstałego zdarzenia, przedstawienie wniosków do decyzji Przewodniczącego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
q) współdziałanie z Gminnymi/Miejskimi Zespołami Zarządzania Kryzysowego,
r) współdziałanie z Zespołami Zarządzania Kryzysowego sąsiednich powiatów,
s) współdziałanie w oparciu o ustalone zasady z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego,
t) współdziałanie ze wszystkimi podmiotami biorącymi udział w akcjach ratowniczych.

 • W zakresie zadań Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych:

a) opracowanie planu ochrony informacji niejawnych w Starostwie i nadzorowanie jego realizacji;
b) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań i przestrzeganiem przepisów określonych w „Planie Ochrony”;
c) organizowanie ochrony informacji niejawnych poprzez nadzorowanie prac nad wytwarzaniem, przechowywaniem, obiegiem oraz niszczeniem dokumentacji o treści niejawnej;
d) klasyfikowanie informacji niejawnych;
e) kontrolowanie przestrzegania przepisów i ochrony informacji niejawnych;
f) prowadzenie okresowych i rocznej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych;
g) przeprowadzanie zwykłych postępowań sprawdzających – na pisemne polecenie Starosty – w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na stanowiskach i przy pracach związanych z dostępem do informacji stanowiących tajemnicę służbową;
h) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
i) wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową lub odmowa wydania takiego poświadczenia i zawiadomienie o tym Starosty,
j) ewidencjonowanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych uzyskiwanych w związku z prowadzonym postępowaniem o uzyskanie rękojmi zachowania tajemnicy w zakresie określonym w ankiecie bezpieczeństwa osobowego,
k) prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz imiennego wykazu osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych;
l) współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami służb ochrony państwa w realizacji swoich zadań.